top
Ministranci – LSO

Króluj nam Chryste!

W naszej parafii posługuje liczna, a przede wszystkim gorliwa grupa ministrantów i lektorów.

 

Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać)- osoba posługująca w liturgii, najczęściej w czasie sprawowania Eucharystii, a także nabożeństw poza Mszą świętą.

                                                                                                      

Stopnie formacji ministranckiej:

 1. Kandydat – okres kandydatury określa proboszcz lub opiekun parafialny LSO. Powinien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu
 2. Ministrant – po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta.
 3. Lektor – w Liturgicznej Służbie Ołtarza to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne oraz nosić Ewangeliarz
 4. Ceremoniarz – ministrant w stopniu ceremoniarza, odpowiada za przygotowanie liturgii i jej poprawny przebieg. Odpowiada bezpośrednio po celebransie za poprawność liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych.

Zasady Ministranta:

 1. Jest Dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.
 2. Naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci.
 3. Służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.
 4. Podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.
 5. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 6. Kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże.
 7. Mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.
 8. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

  Opiekunem ministrantów jest ks. Damian Borucki. 
  Zarząd ministrantów:
  1. Piotr Rybacki – prezes ministrantów
  2.  Oliwier Nowakowski
  3. Witold Przewozikowski