top
Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest – w chrześcijaństwie – obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie samego jego założyciela Jezusa Chrystusa (por. Mt 28,18–20). Będąc obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26) stoi na początku drogi wiary każdego z uczniów Chrystusa, jest pierwszym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Istotne elementy chrztu: wysłuchanie nauk Pisma Świętego dotyczących jego znaczenia, przyzywanie Ducha Świętego, wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary w Trójcę Świętą, wykorzystanie wody. Osoba ochrzczona ma również wyrazić przekonanie, że chrzest da jej nową tożsamość dziecka Bożego oraz, że jako członek Kościoła jest powołana, aby głosić Ewangelię. Obrzęd ten wciela daną osobę w Chrystusa – ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana – i łączy z ludem Bożym Nowego Przymierza.

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentu Chrztu Świętego

  • akt urodzenia dziecka,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres),
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

W naszej Parafii Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę roku liturgicznego na Mszy Świętej o godz. 10.30.