top
Aktualności Droga krzyżowa i gorzkie żale

Droga krzyżowa i gorzkie żale

Co to jest Droga Krzyżowa?

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem pasyjnym, czyli nabożeństwem, podczas którego wierni rozważają Mękę Jezusa Chrystusa. W Kościele katolickim odprawia się ją w każdy piątek Wielkiego Postu (w niektórych parafiach kilka razy w ciągu dnia), a także w innych okresach liturgicznych np. z okazji rekolekcji lub w trakcie pielgrzymki.

Droga Krzyżowa polega na rozważaniu Męki Chrystusa w ramach 14 wyznaczonych przez Kościół stacji. Uczestnicy nabożeństwa, przechodząc od jednej stacji do drugiej, odtwarzają w symboliczny sposób drogę Jezusa z pretorium Piłata na Golgotę.

Poszczególne stacje oznaczone są krzyżykami oraz często obrazami, rzeźbami albo płaskorzeźbami przedstawiającymi wydarzenia z ostatniego dnia życia Chrystusa. Zwykle sytuuje się je na bocznych ścianach kościoła/sanktuarium, ale mogą być też umieszczane poza świątynią.

Co nam daje nabożeństwo drogi krzyżowej?

Celem Drogi Krzyżowej jest zatem ożywienie wiary i apostolstwa; ukształtowanie postaw chrześcijańskiej pokuty, ofiarności i wdzięczności. Droga Krzyżowa powinna być rodzajem mojego szerszego rachunku sumienia. Modlitwę Drogi Krzyżowej można zrozumieć jako drogę, która prowadzi do głębokiej, duchowej jedności z Jezusem. Ukazuje ona Chrystusa, który sam dzieli cierpienia ludzi, który stał się człowiekiem, aby nieść nasz krzyż, oraz chce przekształcić nasze „kamienne serce” i wzywa nas do dzielenia cierpień innych ludzi.

Właściwe postawy podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej:

Najpierw przyjąć postawę służby, pomocy wobec cierpiącego Chrystusa, być z Nim w Jego osamotnieniu (bo podczas Jego historycznej Męki niemal wszyscy Go opuścili, nawet najbliżsi), wzbudzić intencję pomagania Mu
w niesieniu Krzyża, powstawaniu z Jego upadków. Należy zatem przyjąć postawę np. Weroniki czy Cyrenejczyka. Oddać (ofiarować) Chrystusowi swoje cierpienia, trudy, wyrzeczenia będące rodzajem pomocy w dźwiganiu przez Niego Krzyża. Następnie wynagradzać (dokonywać zadośćuczynienia) za wszystkie obelgi, zniewagi, świętokradztwa, obojętności itp. wyrządzone Bogu przez grzechy swoje i innych ludzi. Dopiero na końcu włączać w rozważania i modlitwę Drogi Krzyżowej aktualne sprawy, problemy, prośby osobiste i innych osób.

 

Czym jest nabożeństwo gorzkich żali?

  Gorzkie Żale – to popularne nabożeństwo i zbiór pieśni o męce Pańskiej śpiewanych podczas Wielkiego Postu w ramach nabożeństwa pasyjnego. Nazwa Gorzkie Żale pochodzi od pierwszych wyrazów pieśni: Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie.

Nabożeństwo to zawiera następujące elementy: rozpoczyna się tzw. „Pobudką” [Zachętą], po której następuje wzbudzenie intencji [czytanie],
a następnie wykonywane są śpiewy, tzn.: „Hymn”, „Lament duszy nad cierpiącym Jezusem” i „Rozmowa duszy z Matką Bolesną”, a całość nabożeństwa kończy antyfona: „Któryś za nas cierpiał rany”. Całość podzielona jest na trzy wersje cykliczne, które prezentują kolejno obraz Męki Pańskiej
w poszczególnych etapach jej przebiegu.

Jakie dobro nam daje to nabożeństwo?

Celem Gorzkich Żali jest nie tylko wprowadzenie w wydarzenia sprzed 2000 lat, ale także skłonienie uczestników nabożeństwa do refleksji nad przemijaniem, sensem cierpienia w życiu, sprawami ostatecznymi oraz utożsamianiem się z cierpiącym za nas Chrystusem, co jest wyrazem miłości
i wdzięczności za tak wielki dar, jakim była Jego śmierć i Zmartwychwstanie.

Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali w jakimkolwiek kościele lub kaplicy na terenie Polski – wierny zyskuje odpust zupełny raz w tygodniu
w okresie Wielkiego Postu.

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi krzyżowej w każdy piątek ok.  gdodz.17:30 , Gorzkich żali w niedzielę ok. godz. 16:45